Česky Deutsch English


Informace o střetu zájmů

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů dále jen („zákon“)  ukládá veřejným funkcionářům povinnost  podávat příslušnému evidenčnímu orgánu formou čestného prohlášení oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích (dále jen „oznámení“), která jsou evidenčním orgánem vedena v registru oznámení (dále jen „registr“).

 

U Obce Mutěnice jsou veřejnými funkcionáři:

  • - členové zastupitelstva, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni,
  • - členové rady, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni

 

Registr vede evidenční orgán, kterým je:

starosta Obce Mutěnice

 

Nahlížení do registru

Každý má právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Výpisy a opisy evidenční orgán žadatelům o nahlížení do registru neověřuje a také jim neposkytuje fotokopie písemností vedených v registru. 

 

Do registru je možné nahlížet osobně u evidenčního orgánu nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě (dále jen „v elektronické podobě“). Pro žádost o nahlédnutí do registru je předepsaná písemná forma. Musí v ní být obsaženy jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt, případně adresa pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu.

 

 

Žádost o nahlédnutí do registru lze podat:

  • - osobně u evidenčního orgánu

V takovém případě se, prosím, obraťte na pracovníka evidenčního orgánu Annu Prčíkovou a to buď prostřednictvím telefonního čísla 518 370 056 či prostřednictvím e-mailu: annap@mutenice.cz a dojednejte si přesný termín Vaší návštěvy evidenčního orgánu.

Poté se v domluveném termínu dostavte osobně k evidenčnímu orgánu, tj. do budovy Obecního úřadu v Mutěnicích, Masarykova 200, Mutěnice.

Pracovníkovi evidenčního orgánu předložte vyplněnou žádost o nahlédnutí do registru, resp. od pracovníka evidenčního orgánu si vyžádejte příslušný tiskopis, kde vyplňte stanovené údaje. Údaje uvedené v žádosti pracovník evidenčního místa ověří na základě Vámi předloženého průkazu totožnosti. Poté Vám umožní nahlédnout do registru, nebo Vám udělí uživatelské jméno a přístupové heslo. Uživatelské jméno a přístupové heslo Vás opravňuje nahlížet (http://velke-pavlovice.centralni-adresa.net/) do registru v elektronické podobě z libovolného počítače připojeného k veřejné datové síti

 

  • - prostřednictvím provozovatele poštovních služeb

Obecní úřad Mutěnice

starosta obce

Masarykova 200

696 11 Mutěnice

 

Po ověření žádosti o nahlédnutí do registru, Vám pracovník evidenčního orgánu udělí uživatelské jméno a přístupové heslo, které Vám doručí prostřednictvím provozovatele poštovních služeb do vlastních rukou. Uživatelské jméno a přístupové heslo Vás opravňuje nahlížet (http://mutenice.centralni-adresa.net/) do registru v elektronické podobě z libovolného počítače připojeného k veřejné datové síti.

 

Technické podmínky nahlížení do registru

Oznámení v registru jsou zveřejňována jako dokumenty PDF. K jejich prohlížení je nutný prohlížeč, např. Adobe Reader, který lze zdarma získat např. na stránkách Amos Software.   U oznámení podaných veřejnými funkcionáři v elektronické podobě jsou podpisy na jednotlivých stranách oznámení nahrazeny zaručeným elektronickým podpisem

 

Poučení

Veškeré údaje vedené v registru mohou být použity a dále zpracovávány, s výjimkou uvedenou v § 13 odst. 5 zákona, pouze za účelem zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře. Zpracováváním osobních údajů v registru nesmí být dotčena ochrana osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

 

Přestupku se dopustí ten kdo používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře, dále ten kdo neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru. Za uvedené přestupky lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč.

 

Sdělení evidenčnímu orgánu

Každý má právo písemně sdělit evidenčnímu orgánu skutečnosti, které nasvědčují nepravdivosti nebo neúplnosti údajů, uvedených v oznámeních evidovaných v registru; sdělení lze podat též v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě.

 

Sdělení lze podat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb

Obecní úřad Mutěnice

starosta obce

Masarykova 200

696 11 Mutěnice

elektronicky pracovníkovi evidenčního orgánu annap@mutenice.cz

Evidenční orgán do 30 dnů ode dne obdržení sdělení písemně oznámí tomu, kdo sdělení podal, jak bylo s jeho sdělením naloženo; bylo-li sdělení učiněno v elektronické podobě, lze odpovědět též tímto způsobem.

 

Ochrana osobních údajů

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů stanoví v § 18 odst. 2, že správce, který provádí zpracování osobních údajů podle § 18 odst. 1 písm. b) tohoto zákona, je povinen zajistit, aby informace týkající se zejména účelu zpracování, kategorií osobních údajů, kategorií subjektů údajů, kategorií příjemců a doby uchování, které by byly jinak přístupné prostřednictvím registru vedeného Úřadem pro ochranu osobních údajů podle § 35, byly zpřístupněny, a to i dálkovým přístupem nebo jinou vhodnou formou.

 

Účel zpracování:

Vedení registru a plnění dalších povinností v souladu se zákonem.

 

Kategorie osobních údajů:

Jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, adresa pro doručování, údaje       o vykonávaných činnostech, o majetku,  o příjmech, darech a závazcích.

 

Kategorie subjektu údajů:

Veřejní funkcionáři uvedeni v § 2 odst. 1 písm. k) a m) a v § 2 odst. 2 písm. e) zákona, žadatelé o nahlížení do registru podle § 13 odst. 2 zákona, sdělovatelé podle § 13 odst. 6 zákona a oznamovatelé podle § 13 odst. 8 zákona.

 

Kategorie příjemců:

Žadatelé, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Doba uchování:

Oznámení – 5 let ode dne skončení výkonu funkce veřejného činitele.

Žádost o nahlížení – 5 let ode dne jejího podání.

Poté bude s písemnostmi nakládáno v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění. 

 

Registr o střetu zájmů

 

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ukládá veřejným funkcionářům povinnost oznamovat skutečnosti, které umožňují veřejnou kontrolu jejich činností konaných vedle výkonu funkce veřejného funkcionáře, veřejnou kontrolu majetku nabytého za dobu výkonu funkce a dalších příjmů, darů nebo jiného prospěchu, získaných za dobu výkonu funkce, popřípadě finančních závazků, které veřejný funkcionář má. Tyto skutečnosti jsou veřejní funkcionáři povinni zveřejnit v registru oznámení, do kterého má každý právo bezplatně nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy.

Veřejnými funkcionáři v oblasti územní samosprávy se podle zákona o střetu zájmů rozumí členové zastupitelstva obce, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni, nebo starosta obce a členové rady obce, kteří pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni nejsou.

Zájemce o nahlédnutí do registru oznámení v elektronické podobě musí učinit následující kroky:

1) navštívit osobně evidenční orgán, kterým vede tajemník obecního úřadu a v obcích, kde tajemník obecního úřadu není , starosta,

2) vyplnit a předat evidenčnímu orgánu k ověření písemnou žádost, která obsahuje

a) jméno žadatele,
b) příjmení žadatele,
c) rodné číslo žadatele,
d) místo trvalého pobytu žadatele,

3) po ověření žádosti bude žadateli vytvořen uživatelský účet, ke kterému obdrží přístupové jméno a heslo (tyto údaje pak podle zákona nesmí sdělit žádné další osobě),

4) zadat udělené přístupové jméno a heslo na internetové stránce test.centralni-adresa.net v rubrice „přístup do registru“.

O každém nahlédnutí do registru je prováděn záznam.

 

Zájemci o nahlédnutí do registru najdou bližší informace na adrese: http://mutenice.centralni-adresa.net

 

Související dokumenty

Datum Název Popis Formát Velikost
02.07.2008 Žádost o nahlédnutí do registru oznámení Formulář .doc 30 KB


fotogalerie

Fotogalerie více fotografií

Video pohlednice

kontaktujte nás

Nabídky práce v regionu